We

grow

like a tree

More detail from about us

CORE VALUES
 
THE TREE IS OUR PERFECT COMPANY SYMBOL.
WE GROW AND THRIVE BEST
IN MUTUALLY SYMBIOTIC RELATIONSHIP.
Storms deepen the tree roots, the way we overcome all challenges to achieve a goal.
Cái cây là hình tượng tương đồng hoàn hảo với chúng tôi.
Chúng tôi phát triển và phát triển tốt nhất khi cộng sinh với những cây khác.
Bão tố làm cây bén rễ sâu hơn, như cách mà chúng tôi vượt qua mọi thách thức để thành công.
 
BRAND STORY
 
“A tree has roots in the soil yet reaches to the sky. It tells us that in order to aspire we need to be grounded and that no matter how high we go it is from our roots that we draw sustenance.”
- Quote by Wangari Maathai -
Rễ cây cắm sâu dưới lòng đất nhưng thân cây vươn lên bầu trời. Nó chứng minh rằng để thành công, chúng tôi cần có nền tảng tốt. Và dù phát triển đến đâu, chúng tôi luôn giữ “gốc rễ” làm nền tảng.

BRAND CULTURE
 
TRUST
“Trust is the glue of life. It’s the foundational principle that holds all relationships.” So, Trust is one of the brand cultures we build well.
- Quote by Stephen R. Covey -
Niềm tin là chất keo gắn kết cuộc sống, nó là giá trị nền tảng nắm giữ mọi mối quan hệ. Vì vậy, chúng tôi xây dựng niềm tin là văn hoá nền tảng của công ty.
TEAM WORK
“Teamwork builds trust and the trust builds growth”
- Quote by Nazim Ambalath -
“Làm việc nhóm xây dựng niềm tin và niềm tin xây dựng sự phát triển.”